Varaa huolto netissä klikkaamalla ensin alta oikeaa merkkiä:

Turun Auto-Center Oy

Tam­mi­mäen­ka­tu 2, 20320 Rai­sio

Kori­kor­jaa­mom­me sijais­tee osoit­tees­sa Allas­tie 2,
Toy­ota-liik­keen yhtey­des­sä

Ota yhteyttä

Kia&Mitsubishi huol­to ja varao­sat:
0207 810768
Citroën&Peugeot huol­to ja varao­sat:
0207 810765
Kori­kor­jaa­mo:
0207 810725

Aukioloajat

Huol­to
Avoin­na Ma - Pe 7:30 - 17:00

Kori­kor­jaa­mo
Avoin­na Ma - Pe 7:30 - 17:00

Hin­ta puhe­luil­le 0201-, 02033-, 0204-, 0205- ja 0207 -alkui­set nume­rot *) 8,4 snt/min 8,4 snt/min 2.5.2017 Hin­nat 1.5.2017 alkaen

Tarvitsetko huoltorahoitusta? Hae rahoitus jo valmiiksi alta!

Santander Huoltorahoitus

 • Vai­va­ton ja täy­sin säh­köi­nen hake­mus
 • Luot­to­pää­tök­sen saa aina saman tien
 • Kiin­teä kor­ko ja kuu­kausie­rä
 • Lai­nan voi mak­saa takai­sin aikai­sem­min
 • Lai­na­sum­ma 300 € - 3000 €
 • Yli 3000 € rahoi­tuk­set, kysy myy­jäl­tä

Hinnoittelu

 • Kor­ko 12,95 %
 • Avaus­mak­su 0 €
 • Käsit­te­ly­ku­lu 0,3 % lai­na­sum­mas­ta, mak­si­mis­saan 9,00 €/kk

Tietoa meistä

Toi­mim­me val­tuu­tet­tu­na Kia, Mit­su­bis­hi, Peu­geot ja Cit­roën –huol­to­kor­jaa­mo­na Rai­sion Tam­mi­mäen­ka­dul­la. Ter­ve­tu­loa ammat­ti­mai­seen huol­to­kor­jaa­moom­me!

Huom! Kori­kor­jaa­mom­me toi­mii osoit­tees­sa Allas­tie 2

Huolto

Täs­sä esi­merk­ke­jä pal­ve­luis­tam­me:

 • mää­rä­ai­kais­huol­lot
 • kun­to­tar­kas­tuk­set
 • kive­nis­ke­mä­kor­jauk­set
 • ilmas­toin­ti­lait­teen huol­to
 • ren­gas­työt
 • ren­kai­den tasa­pai­no­tus
 • ohjaus­kul­mien mit­taus / neli­pyö­rä­suun­taus
 • jar­ru­jen kun­non tar­kis­tus
 •  säh­kö­jär­jes­tel­män tes­tauk­set
 • akun kun­non tar­kis­tus
 • pako­kaa­su- ja OBD-mit­tauk­set
 • ren­gas­ho­tel­li

Varaosat

Kun tar­vit­set merk­ki­va­rao­sia Kiaan, Mit­su­bis­hiin, Cit­roë­niin tai Peu­geo­tiin voit aina kään­tyä varao­sa­pal­ve­lum­me puo­leen. Haluam­me pal­vel­la sinua par­hai­ten. Alku­pe­räi­nen varao­sa on paras mah­dol­li­nen valin­ta autoo­si. Alku­pe­räi­set osam­me takaa­vat, että tuo­te on autoo­si suun­ni­tel­tu ja sopii var­mas­ti. Laa­duk­kaat, alku­pe­räi­set osat takaa­vat, että auto­si pysyy luo­tet­ta­va­na ja että sen arvo säi­lyy.

Tervetuloa varaosakaupoille!

Mei­dän teh­tä­väm­me on huo­leh­tia autos­ta­si ja var­mis­taa, että sinä olet tyy­ty­väi­nen saa­maa­si pal­ve­luun. Seu­raam­me asiak­kai­dem­me tyy­ty­väi­syyt­tä sään­nöl­li­ses­ti, jot­ta voi­sim­me pal­vel­la entis­tä parem­min.

Henkilökunta

Juha Örn

Huol­to­pääl­lik­kö - Cit­roën ja Peu­geot
0207 810 767
juha.orn
turunautocenter.fi

Hannu Hopiavuori

Varao­sat ja huol­to - Cit­roën ja Peu­geot
0207 810 741
hannu.hopiavuori
@turunautocenter.fi

Pasi Lahtinen

Huol­to­pääl­lik­kö - Kia ja Mit­su­bis­hi
0207 810 786
pasi.lahtinen
@turunautocenter.fi