Hyö­dyn­nä säh­kö­au­ton han­kin­ta­tu­ki Kia Soul EV säh­kö­au­toon!

Säh­kö­au­ton han­kin­ta­tu­ki

Uuden säh­kö­au­ton osta­ja tai pit­kä­ai­kais­vuo­kraa­ja voi saa­da 2000 euroa val­tion han­kin­ta­tu­kea vuo­si­na 2018–2021.

Hankintatuen edellytyksenä on, että:

• Auto on täys­säh­köi­nen hen­ki­lö­au­to
• Osta­ja tai vuo­kraa­ja on yksi­tyis­hen­ki­lö
• Vuo­kraa­ja sitou­tuu vuo­kraa­maan auton yksi­no­maan omaan käyt­töön­sä vähin­tään kol­mek­si vuo­dek­si
• Auton koko­nais­hin­ta on enin­tään 50 000 euroa (sisäl­tää ALV ja auto­ve­ron)
• Auto ei ole ollut aikai­sem­min rekis­te­ris­sä
• auto on ensi­re­kis­te­röi­tä­vä 1.1.2018–30.11.2021. Tilaus- ja kaup­pa­so­pi­mus tai sopi­mus pit­kä­ai­kais­vuo­kraa­mi­ses­ta on voi­tu teh­dä tätä aiem­min­kin.
• Auton han­kin­taan ei ole käy­tet­ty romu­tus­palk­kio­ta
• Val­tion talous­ar­vios­sa avus­tuk­sen mak­sa­mis­ta var­ten varat­tua mää­rä­ra­haa on käy­tet­tä­vis­sä. Mää­rä­ra­haa on koh­dis­tet­tu han­kin­ta­tu­keen ja muun­to­tu­keen yhteen­sä 6 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa.